Sodelovanje v E+ projektu: »Online support for youth in risk«

24. maj 2021|Novice|Aktualno

DrogArt v letošnjem letu sodeluje v mednarodnem projektu Erasmus+»Online support for youth in risk«, h kateremu nas je povabila poljska organizacija Po drugie, s katerimi skupaj ustvarjamo nova gradiva in razvijamo načine dela.


 

DrogArt večkrat sodeluje v različnim zanimivih mednarodnih projektih, kjer se skupaj s partnerji iz različnih evropskih organizacij učimo, delimo izkušnje in skupaj ustvarjamo nova gradiva in razvijamo načine dela. Letos med drugim sodelujemo tudi v projektu Erasmus+ »Online support for youth in risk«, h kateremu nas je povabila poljska organizacija Po drugie, s katero smo sicer sodelovali že leta 2018 v sklopu projekta »Point: Home«.

 

Januarja 2021 smo začeli z aktivnostmi v sklopu projekta »Online support for youth at risk« oziroma, če grobo prevedemo v slovenščino, »Spletna podpora mladim, ki se soočajo z različnimi tveganji. Projektne aktivnosti se bodo izvajale v sodelovanju z organizacijami, kot so: poljska fundacija po DRUGIE, portugalska organizacija SOPRO, grški center za socialno skrbstvo iz osrednje Makedonije, Fio.PSD - organizacija iz Italije in nami, DrogArtom.

Tekom aktivnosti, ki se izvajajo med projektom, bomo razvili orodja, ki bodo pomagala strokovnjakom, ki delajo z mladimi v krizi. To bodo:

 

Blogi od mladih za mlade

Mladi bodo v sodelovanju s strokovnjaki ustvarjali zapise o svojih življenjskih situacijah, problemih, mislih itd. Ta akcija bo mladim, ki se soočajo z različnimi stiskami, omogočila pridobivanje znanja in novih načinov dela ter soočanja z izzivi.

 

Spletna platforma za podporo

To bo spletna točka strokovne podpore tako za mladinske delavce kot za mlade. Mladi, ki bodo uporabljali to platformo, bodo imeli na voljo strokovno podporo različnih stokovnih delavk in delavcev.

 

Interaktivni priročnik za strokovne delavce

V sklopu projekta bomo izdali zbirko smernic za delo z mladimi v stiskah. To bo interaktivna publikacija, v kateri bodo prejemniki le-te lahko dodajali svoje popravke, predloge in komentarje, kar pomeni, da bo na ta način mogoče soustvarjati in nove rešitve in orodja za delo z mladimi.

 

E-publikacija za strokovne delavce

Ta publikacija bo namenjena razvoju metod dela z mladimi. Vsebino bomo soustvarili z mladimi, ki so doživeli eno ali več stisk, kot so denimo nasilje, revščina, brezdomstvo ali zasvojenost, da bodo lahko delili svoje poglede, kritiko in predloge za izboljšave. Poleg tega bo ustvarjen s publikacijo povezan forum, kjer bodo udeleženci lahko objavljali svoje komentarje in nove ideje, kar nam bo skupaj omogočilo pridobitev novega znanja, izmenjavo izkušenj in nadgradnjo načinov dela.

 

ENGLISH DESCRIPTION

DrogArt often participates in various interesting international projects, where together with partners from various European organizations we learn, share experiences and together create new materials and develop ways of working. This year, we are participating in the Erasmus+ project "Online support for youth and risk", to which we were invited by the Polish organization Po drugie, with which we cooperated back in 2018 as part of the "Point: Home" project.

 

In January 2021 we’ve started activities related to project called Online support for youth in risk which is funded by the program Erasmus+. Project activities will be implemented in cooperation with organizations such as: Polish Foundation po DRUGIE, Portuguese organization SOPRO, Greek Social Welfare Center of Central Macedonia, Fio.PSD - organization from Italy and us, DrogArt.

In connection with activities carried out during the project we will develop tools that will help specialists working with young people in crisis such as:

 

Blogs from youth to youth

Young people in crisis, in cooperation with specialists, will create entries about their life situation, problems, thoughts, etc. This action will allow young people experiencing crisis to acquire knowledge and new tools of work.

 

Online Support Platform

It will be a point of specialist support for youth workers and young people. Young people using the platform will have access to specialist support from both peer-educators and specialists.

 

Interactive handbook for specialists

Will provide a collection of guidelines for working with youth in crisis, both online and face to face. It will be a form of interactive publication in which recipients will be able to add their corrections / comments, thanks to which it will be possible to create new solutions and tools for working with young people in crisis.

 

E-publication for specialists

These will be publications aimed at developing methods of working with young people. The content of the handbook will be consulted with young people who have experienced one or more situations such as violence, poverty, homelessness or addiction. In addition, a discussion forum will be connected to the publication, where participants will be able to post their comments and new ideas, which will allow them to gain new knowledge and exchange experience.