Z zdravjem povezana vedenja mladostnikov v Sloveniji - izzivi in odgovori


Izhodišča za načrtovanje politik je prva tovrstna publikacija, katere namen je oblikovanje ključnih sporočil, ki so lahko osnova za na podatkih temelječe politične odločitve, ukrepe in programe.

Avtor(ji): Helena Koprivnikar, Andreja Drev, Helena Jeriček Klanšček, Maja Bajt

Ključne besede: mladi, zdravje, politika, raziskave


Publikacija prinaša kratek in jedrnat pregled ključnih izsledkov treh mednarodnih raziskav Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju (Health Behavior in School-Aged Children, HBSC), ki je bila v Sloveniji izvedena v letih 2002, 2006 in 2010 med 11-, 13- in 15-letnimi mladostniki, in nekaterih drugih raziskav o vedenjih, povezanih z zdravjem med slovenskimi mladostniki. Prinaša tudi pregled potrebnih ukrepov za krepitev zdravja oziroma vzpostavitev okolij, ki pozitivno vplivajo na zdravje.

Izdajatelj: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije