Back icon

Zakonodaja na področju drog v Republiki Sloveniji

Vse na enem mestu o zakonih, uredbah in predpisih RS na področju drog.

Zakonodaja v Republiki Sloveniji

Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD) (Ur.l. RS, št. 108/1999) določa pogoje, pod katerimi sta dovoljeni proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami ter posest prepovedanih drog. To je splošni predpis za področje prepovedanih drog in prepoveduje posest prepovedanih drog ter določa prekrške in kazni.

 • 9. člen – podlaga za gojenje t.i. industrijske konoplje za prehrambene in industrijske namene – dovoljenje MKGP
  – in podlaga za Pravilnik o pogojih za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje in maka (Uradni list RS, št. 40/11, 36/15 in 33/2018)
 • 33. člen – podlaga za milejše kaznovanje storilcev (posedovanje katerekoli manjše količine droge) za enkratno lastno uporabo – dekriminalizacija uporabnikov prepovedanih drog – prekršek/globa od 42 EUR do 209 EUR / -50%, če je plačana v osmih dneh

Na podlagi zgornjega zakona je sprejeta Uredba o razvrstitvi prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 45/14, 22/16 in 14/17); zadnja sprememba: Uradni list RS, št. 14/17 z dne 23. 1. 2023), ki določa, katere droge so trenutno prepovedane. Uredbo kot podzakonski akt sprejme in dopolnjuje Vlada Republike Slovenije.

Več tudi v članku.

Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog (Ur.l. RS, št. 98/99) določa ukrepe za preprečevanje uporabe prepovedanih drog in obravnavo uživalcev prepovedanih drog. Zakon med drugim definira tudi obravnavo uživalcev prepovedanih drog, ki obsega zdravljenje ter reševanje socialne problematike, povezane z uživanjem prepovedanih drog. 

 • 8. člen: Za zdravljenje se po tem zakonu šteje tudi vzdrževanje z metadonom in ostalimi substitucijskimi sredstvi, ki jih potrdi zdravstveni svet.
 • 13. člen: Programi, namenjeni zmanjševanju škode, so programi razdeljevanja injekcijskih igel, svetovanja o zmanjševanju škode zaradi uporabe prepovedanih drog in drugi programi, namenjeni zmanjševanju škode.
  Programi, ki se izvajajo na terenu, so programi razdeljevanja informacijskih gradiv, razdeljevanja medicinskega materiala in drugi programi, ki se izvajajo na terenu.

Kazenski zakonik (KZ-1) (Ur.l. RS, št. 50/2012, 6/16 – popr., 54/15 in 38/16) določa kazniva dejanja. Za področje prepovedanih drog sta zanimivi naslednji kaznivi dejanji:

 • 186. člen: Neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog
 • 187. člen: omogočanje uživanja prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi v športu.
  V Kazenskem zakoniku so k prepovedanim drogam dodani še doping in prekurzorji, potrebni za izdelavo drog.

Zakon o kazenskem postopku (ZKP) (Uradni list RS, št. 32/12, 47/13, 87/14, 8/16 – odl. US, 64/16 – odl. US in 65/16 – odl. US) je pomemen pravni vir, ki določa policijska pooblastila in seveda kazenski postopek. S postopkovnega vidika je pomemben tudi Zakon o prekrških, ki določa postopek za odločanje o prekrških.

Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) (Uradni list RS, št. 82/13 in 68/16) prepoveduje vožnjo pod vplivom drog in alkohola, določa kazni in postopek za ugotovitev vožnje pod vplivom (členi od 104. do 111.).

Poleg vsega tega pa so pomembne uredbe in pravilniki, ki se tudi tičejo področja prepovedanih substanc:

Zakonodaja in politika EU na področju drog

 • Lizbonska pogodba (C 306) – začela veljati 01. 12. 2009;
 • Uredbe Sveta o prekurzorjih;
 • Direktiva/Sklep Sveta EU o EWS/EMCDDA
 • Strategija EU na področju drog;
 • Akcijski načrt EU na področju drog:

Pomemben pravni vir so tudi mednarodne konvencije Združenih narodov, in sicer:

Bolj konkretne odgovore “kaj narediti, če…” lahko poiščeš v drugem članku.