Back icon

Droge in delovno mesto?

Tokrat smo pripravili članek o informacijah, povezanih z uporabo drog in alkohola na delovnem mestu in o možnih kontrolnih pregledih prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc v telesu.

Običajno se na zdravniškem pregledu pred prvo zaposlitvijo ne preverja prisotnost psihoaktivnih snovi. Preverjanje alkoholiziranosti, drog ali drugih prepovedanih substanc se opravi na zahtevo delodajalca, ki mora to storitev doplačati, tako da se dodatni testi (v tem primeru za preverjanje vsebnosti alkohola in drog) opravijo za določena delovna mesta ter za določena podjetja oziroma organizacije. V primeru, da se delodajalec odloči za test o preverjanju prisotnosti drog ali drugih prepovedanih substanc, mora o tem predhodno obvestiti osebo, ki jo delodajalec/delodajalka napoti na zdravniški pregled.

Kljub temu pa obstaja možnost, da zdravnik ali zdravnica, ki opravlja zdravniški pregled, ob pojavu suma, da je oseba, ki opravlja zdravniški pregled, pod vplivom alkohola in/ali psihoaktivnih substanc, opravi dodatne preiskave o vsebnosti drog v telesu.

51. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu določa, da (1) delavec ali delavka ne sme delati ali biti na delovnem mestu pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc; (2) delavec ali delavka ne sme delati ali biti pod vplivom zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizične sposobnosti, na tistih delovnih mestih, na katerih je zaradi večje nevarnosti za nezgode pri delu tako določeno z izjavo o varnosti z oceno tveganja ter (3) da lahko delodajalec ali delodajalka ugotavlja prisotnost drog in zdravil po postopku in na način določenima z internim aktom delodajalca.

Na to področje se nanaša tudi Pravilnik o izvajanju kontrole alkoholiziranosti, drog ali drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu, ki med drugim določa tudi način izvajanje kontrole alkoholiziranosti, prisotnosti drog ali drugih prepovedanih substanc na delovnem metu ter pravice in dolžnosti zaposlenih v zvezi z izvajanjem kontrole alkoholiziranosti, prisotnosti drog ali drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu.

1. Ugotavljanje prisotnosti alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc

Odgovorna oseba oziroma delodajalec ali delodajalka se lahko samostojno odloči za načine ugotavljanja prisotnosti alkohola, drog in/ali drugih prepovedanih substanc zaradi podanega suma o alkoholiziranosti delavca ali delavke (pitje v delovnem okolju, zadah po alkoholu, neprimerno obnašanje, negotovost pri hoji, zatikanje pri govorjenju ipd.); preventivno v okviru občasnih kontrol, ko se izvede nenapovedan preizkus alkoholiziranosti ter po vsaki delovni nezgodi.

Preizkus prisotnosti drog ali drugih prepovedanih substanc se izvaja pred nastopom dela na delovnih mestih, za katera je to s posebnimi akti opredeljeno kot potrebno; ob podanem sumu na zlorabo in/ali ob sumu na odvisnostpreventivno v okviru občasnih kontrol, ko se izvede nenapovedan preizkus na prisotnost drog ali drugih prepovedanih substanc v organizmu delavca ali delavke ter ob vsaki delovni nezgodi.

2. Izvajanje preizkusa z alkotestom in testiranje na prisotnost drugih prepovedanih substanc

Preizkus alkoholiziranosti po pooblastilu opravi oseba z ustreznimi dokazili o usposobljenosti za opravljanje preizkusa z alkotestom. Če se odgovorna oseba odloči za ugotavljanje stopnje alkohola z izdihanim zrakom, morata pri tem sodelovati najmanj dva delavca ali delavki (priči), ki sta predhodno imenovana/imenovani oziroma določena/določeni s posebnim sklepom.

Če se odgovorna oseba odloči za preverjanje vsebnosti alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc z analizo krvi ali analizo krvi in urina v zdravstvenih organizacijah, pri izvedbi postopka ni potrebna prisotnost prič. Kot verodostojen dokument velja poročilo ustrezne institucije, ki je analizo opravila.

Analizo krvi oziroma analizo krvi in urina v zdravstvenih organizacijah se opravi pri delavcu ali delavki, ki zanika, da bi bil/bila pod vplivom alkohola, čeprav je bila prisotnost alkohola ugotovljena z ustreznimi sredstvi oziroma na ustrezen način (npr. z izpihanim zrakom).

Če obstaja sum na bolezni odvisnosti od alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc, lahko odgovorna oseba napoti delavca ali delavko na usmerjeni zdravstveni pregled v dispanzer medicine dela, prometa in športa po predpisu o opravljanju preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev. Delavcu ali delavki se predhodno razloži namen opravljanja zdravniškega pregleda. Delavec ali delavka se je zdravniškega pregleda dolžan/dolžna udeležiti na dan, ki ga je določil/določila delodajalec/delodajalka. Če delavec/delavka odkloni udeležbo, se le-to smatra kot kršitev delovne obveznosti.

3. Plačilo stroškov

Če se ugotovi prisotnost alkohola, drog in/ali drugih prepovedanih substanc v krvi ali urinu, mora delavec ali delavka kriti vse stroške, povezane s postopkom ugotavljanja prisotnosti navedenih substanc v organizmu.

Če pa se pri preiskavi ugotovi, da delavec ali delavka v organizmu ni imel/imela substanc, stroške opravljenega pregleda krije delodajalec oziroma delodajalka.

Oseba je pod vplivom drog in/ali drugih prepovedanih substanc, če se z imunokemijskim testom za določanje drog in/ali drugih prepovedanih substanc v urinu ugotovi prisotnost drog in/ali drugih prepovedanih substanc ali če se ugotovi, da delavec ali delavka kaže znake motenj, nastalih zaradi vpliva drog in/ali drugih prepovedanih substanc, kot so neustrezno obnašanje, težave v sporazumevanju ali razumevanje navodil, zaspanost ali drugi znaki jemanja nedovoljenih substanc in je kot tak nesposoben ali nesposobna za varno opravljanje dela.