Diplomsko delo: škodljivost uživanja droge ekstazi


Ekstazi, toksičnost, zdravstveni zapleti, ozaveščanje uporabnikov. Avtor: Matej Pirnat, ZF - Zdravstvena fakulteta


Znano je, da uporaba prepovedanih drog prispeva h globalnemu bremenu bolezni. Z uporabo prepovedanih drog so povezane kronične in akutne zdravstvene težave, ki se stopnjujejo zaradi različnih dejavnikov, vključno z načinom uporabe, ranljivostjo posameznika in družbenim okoljem, v katerem se droge uporabljajo. Med kronične težave spadajo odvisnost in nalezljive bolezni, povezane z drogo. Na drugi strani pa obstaja vrsta akutnih težav, od katerih so nekatere odvisne od uporabljane droge in med katerimi so najbolje dokumentirane težave zaradi prevelikega odmerka. Namen: Namen diplomskega dela je na osnovi pregleda literature predstaviti škodljivosti uživanja droge ekstazi. Cilj diplomskega dela je zbrati priporočila za uporabnike, za manj tvegano uporabo droge ekstazi, kdaj poklicati 112 ob zastrupitvi ter podrobneje predstaviti možne zdravstvene zaplete. Metode dela: Uporabljena je bila deskriptivna metoda dela. Izveden je bil pregled in analiza literature. Literaturo smo iskali s pomočjo podatkovnih baz: Medline, ProQuest, ERIC, ScienceDirect, CINAHL in s pomočjo vzajemne bibliografske–kataložne baze podatkov COBIB.SI ter relevantnih spletnih strani strokovnih organizacij na področju drog. Razprava in sklep: Ekstazi je med mladimi najbolj popularna sintetična droga, za katero uporabniki menijo, da je sorazmerno varna. Izsledki raziskav kažejo, da ekstazi predstavlja veliko tveganje za zdravje. Pri občutljivih posameznikih lahko uporaba ekstazija povzroči telesne in duševne zaplete in posledice, ki v nekaterih primerih ogrožajo življenje ali pa so dolgotrajni. Z vidika duševnega zdravja in kognitivnih motenj strokovna literatura opozarja na možnost različnih motenj, ki so lahko dolgotrajne in odporne na zdravljenje. Med preventivnimi dejavnostmi lahko ozaveščanje uporabnikov pomembno vpliva na zmanjšanje tveganega vedenja in njegovih posledic.