Dipl. delo: Zdravljenje odvisnosti od drog - primer Centra za zdarvljenje odvisnosti od prepovedanih drog


Droge, totalne institucije, teorije nastanka odvisnosti, dejavniki tveganja za nastanek bolezni odvisnosti, stigma, polje deviantnega, družbena norma, modeli obravnave odvisnikov, politika na področju drog, Center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog ect. Avtorica: Lavra Vrlič, Filozofska fakulteta.


Pojmovanje drog se  skozi zgodovino spreminja. Odvisno od časovnega obdobja, kulturnega okolja in vede, s pomočjo katere jih preučujemo. Prav tako je s pojmi raba in zloraba drog, bolezen – zdravje, normalno – patološko ipd. Govorimo o tako imenovanih družbenih konstrukcijah posameznih pojmov. Poznamo več vrst teorij nastanka bolezni odvisnosti; vsaka od njih predisponira določene dejavnike kot bistvene za nastanek odvisnosti. Odvisnost je namreč rezultat številnih dejavnikov tveganja in tako za njeno razumevanje ni dovolj le preučevanje individuuma, temveč tudi družbenega okolja iz katerega posameznik izhaja. Odvisnost od drog sodi v polje deviantnega  oz. se pojmuje kot odklon od zdravja – bolezen. Slednje je posledica vstopa medicinske stroke v polje deviantnega preko totalnih institucij in njene prevlade v razlagi nastanka odvisnosti od drog. Modeli oz. načini obravnave odvisnikov v določeni družbi so odvisni od vladujočih politik na področju drog. V Sloveniji je zdravljenje odvisnikov v domeni zdravstva. Center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, ki smo ga v nalogi podrobneje analizirali, deluje pod okriljem psihiatrije, kar pomeni, da tudi v njem prevladuje medicinski diskurz pojmovanja odvisnosti.