Nova dognanja o uporabi psihedeličnih spojin v terapevtske in raziskovalne namene


zaključna naloga, avtor: Damjan Marić; mentor: izr. prof. dr. Gorazd Drevenšek; študijski program: Biopsihologija, 1. stopnja, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Univerza na Primorskem


ključne besede: psihedeliĉne spojine, pilotna študija, psihoterapija, depresija, serotoninski receptor

V tem delu so predstavljeni novi vidiki terapevtske in raziskovalne rabe psihedeliĉnih spojin. Na kratko je orisana zgodovina tega podroĉja in študije ki v zadnjih letih priĉajo o tovrstnih primerih. Predstavljene so tako kliniĉne študije posameznikov z raznimi duševnimi motnjam, ki so opravili psihedeliĉno terapijo, kot tudi psihofarmakološko ozadje delovanja teh uĉinkovin in dognanja, ki nam lahko pomagajo pri razumevanju doloĉenih duševnih stanj. Rezultati študij so obetajoĉi, vendar imajo tovrstne raziskave tudi svoje omejitve, ki so v nalogi prav tako predstavljene. Namen tega dela je prikaz trenutnega dogajanja v znanosti, povezanega z uporabo psihedeliĉnih snovi in zmanjšanje stigme, ki je na podroĉju uporabe teh snovi še vedno prisotna.