Oblikotvorne značilnosti psihedelične umetnosti


diplomsko delo, avtor: Luka Tratnik, mentor: Doc. dr. Jurij Selan, somentorica: doc. dr. Beatriz Tomšič-Čerkez, Oddelek za likovno pedagogiko, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, november 2013


Diplomska naloga se ukvarja s problematiko oblikotvornih zakonitosti psihedelične umetnosti, torej z analizo oblikovnih značilnosti vzorcev in barvnih formacij, ki jih psihedeliki povzročijo v vizualni zaznavi in posledično tudi v likovni ustvarjalnosti. Problematika je raziskana z dveh zornih kotov: strokovno teoretičnega in strokovno-pedagoškega oz. empiričnega. V prvem delu strokovno-teoretičnega dela diplome je razloţeno, kaj sploh so psihedeliki in kako vplivajo na ustvarjalni proces. Ker je govora o zelo potentnih in nevarnih snoveh, so navedeni tako miti, kot tudi dejstva in moţni zdravstveni (tako duševni kot fizični) zapleti ob uporabi. Predstavljeni so tudi mehanizmi, preko katerih te substance vplivajo na naše telo in zavest. Posebna pozornost je namenjena analizi oblikotvornih značilnosti vizualne zaznave in likovnih del, ki so posledica psihedelične izkušnje. Opozorilo, da diplomska naloga ni namenjena reklamiranju, kaj šele napeljevanju na uporabo tovrstnih substanc, pač pa obravnavi in analizi oblikotvornih zakonitosti vizualne zaznave in umetnosti, ki nastane pod vplivom psihedeličnih substanc, je na mestu tudi zaradi tega, kar odkrijem v empiričnem delu z analizo treh intervjujev z osebami, ki se v slovenskem prostoru ukvarjajo z uživanjem in uživalci prepovedanih drog, zlasti psihedelikov. Intervjuvanci ugotavljajo, da psihedeliki praktično ne povzročajo zasvojenosti in imajo lahko globoke pozitivne vplive na posameznika in celotno človeštvo. Navedejo tudi, da se na področju raziskav tovrstnih snovi v svetu dogaja renesansa, ponovitev ţe izvedenih raziskav z izboljšano metodologijo in na večjih vzorcih.