Jump to content

Razvrstitev prepovedanih drog


Recommended Posts

ta seznam se do letos ni nc spremenu razn mefedrona?

 

5-methoxy-diisopropyltryptamine (5-MeO-DiPT)"foxy methoxy" je legalen pr nas? ce narocis prek neta ti noben noce al je tle kak trik :)

 

V seznam so vključene tudi izomere navedenih učinkovin, če so takšne izomere možne za določeno kemijsko zgradbo in če izomere niso posebej izvzete; nadalje: estri in etri (na splošno: oblike učinkovin) vseh učinkovin v tem seznamu, razen če so vključeni v druge sezname (skupina I in III); nadalje: soli učinkovin in njihovih estrov, etrov in izomer, kadarkoli je eksistenca takšnih soli možna.

 

5-MeO-DiPT (C17H26N2O) je izomera prepovedanega fenampromida (C17H26N2O), zato je prepovedan že brez omembe na seznamu.

Link to comment
  • Replies 173
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

še od včeraj

 

GBL [Gamma-Butyro-1,4-Lacton]

http://www.drugscouts.de/de/lexikon/gbl

 

Piše, da je kemično soroden z GHB in ima isti učinek, saj se v telesu predela v GHB. Vsebujejo ga razna čistila in odstranjevalci grafitov. Gre za brezbarvno tekočino s kemičnim okusom. Pri enakem doziranju je močnejši od GHB! (opomba: mislim da se je govorilo nekje o faktorju 4 pri razrečevanje v primerjavi z GHB). Gre za močno kislino, ki lahko poškoduje sluznico in jo je potrebno močno razrečiti.Ne uporabljajte alkohola!

Link to comment
  • 1 month later...

waw kaj se je spremenilo po mojem koncu zadevanja. kr neke nove droge k še imena ne znam napisat itd. pa kolk so to kej raziskane, jst vem da bi raje čvaknil en x ker vem ze posledice - za dneve potem (depresija), kot pa ufural neko novo drogo o kateri ne vem nič pa bo čez čas pokazalo da so to še večji strup kot iksi. ta comment se nanaša še na temo o "vrnjenih legalnih substancah"

Link to comment

Torej v primeru da bi bil (primer) 4-methylmetlmetkatinon 1. skupini bo v to skupino padel tudi 3-methylmethcathinone ?

 

Če misliš 4-MMC (mefedron) in 3-MMC, potem ja. Razlika med 3-MMC in 4-MMC je samo v položaju metoksi funkcionalne skupine v fenilnem obroču, tako da gre še vedno za molekulo C11H15NO.

Edited by technolog
Link to comment

Najlepša hvala za odgovor.

 

Kaj pa recimo 4-fluoroamfetamin in 3-fluoroamfetamin ? tudi enako ?

 

Ja. Pri 2-FA, 3-FA in 4-FA je razlika samo v položaju fluorovega atoma v fenilnem obroču.

Edited by technolog
Link to comment
  • 1 year later...

Uradni list RS, št. 108/99, 44/00, 2/04 - ZZdrI-A in 47/04 - ZdZPZ) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO

o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog

1. člen

V Uredbi o razvrstitvi prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 49/00, 8/01 - popr., 49/01, 78/02, 53/04,

122/07, 102/09 in 95/10), se zaporedna številka 61., spremeni tako, da se glasi:

"

61. 2C-T-2 2,5-dimetoksi-4-(n)-

Etiltiofenetilamin

C13H21O2NS

Mr = 241,3

".

2. člen

V seznam skupine I., se za zaporedno številko 65. dodajo nove zaporedne številke 66. do 113., ki

se glasijo:

"

Zap.št. Prepovedana droga Kemijsko ime

66. 1-Adamantil(1-pentil-1H-indol-3-

il)metanon

(adamantan-1-il)(1-pentil-1H-indol-3-il)metanon

C24H31NO

Mr = 349,50

67. AM-694 [1-(5-fluorpentil)-1H-indol-3-il](2-

jodofenil)metanon

C20H19FINO

Mr = 435,27

68. AM-2201 N-naftalenil-1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-

karboksamid

C24H22FNO

Mr = 359,44

69. CP 47,497 (cis-3-[4-(1,1-

Dimetilheptil)-2-

hidroksifenil]-cikloheksanol)

5-(1,1-Dimetilheptil)-2-[(1RS,3SR)-3-

hidroksicikloheksil]-fenol

C21H34O2

Mr =318,49

70. CP 47,497-C6-Homolog(cis-3-[4-

(1,1-Dimetilheksil)-2-

hidroksifenil]-cikloheksanol)

5-(1,1-Dimetilheksil)-2-[(1RS,3SR)-3-

hidroksicikloheksil]-fenol

C20H32O2

Mr = 304,46

71. CP 47,497-C8-Homolog(cis-3-[4-

(1,1-Dimetiloktil)-2-hidroksifenil]-

cikoheksanol)

5-(1,1-Dimetiloktil)-2-[(1RS,3SR)-3-

hidroksicikloheksil]-fenol

C22H36O2

Mr = 332,51

72. CP 47,497-C9-Homolog(cis-3-[4-

(1,1-Dimetilnonil)-2-

hidroksifenil]-cikloheksanol)

5-(1,1-Dimetilnonil)-2-[(1RS,3SR)-3-

hidroksicikloheksil]-fenol

C23H38O2

Mr = 346,54

73. JWH-007 (2-metil-1-pentil-1H-indol-3-il)(naftalin-1-

il)metanon

C25H25NO

Mr = 355,47

74. JWH-015 (2-metil-1-propil-1H-indol-3-il)(naftalin-1-

il)metanon

C23H21NO

Mr = 327,43

75. JWH-018

(1-Pentil-3-(1-naftoil)indol)

(Naftalin-1-il)(1-pentil-1H-indol-3-il)metanon

C24H23NO

Mr = 341,45

76. JWH-019

(1-Heksil-3-(1-naftoil)indol)

(Naftalin-1-il)(1-heksil-1H-indol-3-il)metanon

C25H25NO

Mr =355,47

77. JWH-073

(1-Butil-3-(1-naftoil)indol)

(Naftalin-1-il)(1-butil-1H-indol-3-il)metanon

C23H21NO

Mr = 327,42

78. JWH-081 (4-metoksinaftalin-1-il)(1-pentil-1H-indol-3-

il)metanon

C25H25NO2

Mr = 371,47

79. JWH-122 (4-metilnaftalin-1-il)(1-pentil-1H-indol-3-

il)metanon

C25H25NO

Mr = 355,47

80. JWH-200 [1-(2-morfolinoetil)-1H-indol-3-il](naftalin-1-

il)metanon

C25H24N2O2

Mr = 384,46

81. JWH-203 2-(2-klorofenil)-1-(1-pentil-1H-indol-3-il)etanon

C21H22CINO

Mr = 339,85

82. JWH-210 (4-etilnaftalin-1-il)(1-pentil-1H-indol-3-

il)metanon

C26H27NO

Mr = 369,49

83. JWH-250

(1-pentil-3-(2-metoksifenilacetil)

indol)

2-(2-metoksifenil)-1-(1-pentil-1H-indol-3-

il)etanon

C22H25NO2

Mr = 335,43

84. JWH-251 2-(2-metilfenil)-1-(1-pentil-1H-indol-3-il)etanon

C22H25NO

Mr = 319,44

85. RCS-4 (4-metoksifenil)(1-pentil-1H-indol-3-il)metanon

C21H23NO2

Mr = 321,41

86. UR-144 (1-pentil-1H-indol-3-il)-(2,2,3,3-tetrametilciklopropil)

metanon

C21H29NO

Mr = 311,46

87. butilon 1-(benzo[d][1,3]dioksol-5-il)-2-

(metilamino)butan-1-on

C12H15NO3

Mr = 221,10

88. etkatinon 2-(etilamino)-1-fenilpropan-1-on

C11H15NO

Mr = 177,24

89. flefedron (fluorometkatinon, FMC),

izomere 2, 3 in 4

1-(2, 3 ali 4-fluorofenil)-2-(metilamino)propan-

1-on

C10H12FNO

Mr = 181,20

90. metedron (metoksimetkatinon,

MMC), izomere 2, 3 in 4

1-(2, 3 ali 4-metoksifenil)-2-

(metilamino)propan-1-on

C11H15NO2

Mr = 193,24

91. 3,4-metilendioksipirovaleron

(MDPV)

1-(benzo[d][1,3]dioksol-5-il)-2-(pirolidin-1-

il)pentan-1-on

C16H21NO3

Mr = 275,35

92. metiletkatinon (MEC), izomere 2,

3 in 4

2-(etilamino)-1-(2, 3 ali 4-metilfenil)propan-1-

on

C12H17NO

Mr = 191,27

93. metilon (3,4-metilendioksi-Netkatinon,

MDMC)

1-(benzo[d][1,3]dioksol-5-il)-2-

(metilamino)propan-1-on

C11H13NO3

Mr = 207,22

94. nafiron (naftilpirovaleron) 1-(naftalin-2-il)-2-(pirolidin-1-il)pentan-1-on

C19H23NO

Mr = 281,39

95. brefedron (bromometkatinon,

BMC), izomere 2, 3 in 4

1-(2, 3 ali 4-bromofenil)-2-metilaminopropan-1-

on

C10H12BrNO

Mr = 242,11

96. bufedron 2-(metilamino)-1-fenilbutan-1-on

C11H15NO

Mr = 177,24

97. 3-metilmetkationon (3-MMC) 1-(3-metilfenil)-2-(metilamino)propan-1-on

C11H15NO

Mr = 177,24

98. fluoroamfetamin (FA, FMP),

izomere 2, 3 in 4

1 -(2, 3 ali 4-fluorofenil)propan-2-amin

C9H12FN

Mr = 153,19

99. fluorometamfetamin (FMA),

izomere 2, 3 in 4

1-(2, 3 ali 4-fluorofenil)-N-metilpropan-2-amin

C10H14FN

Mr = 167,22

100. metoksietilamfetamin (PMEA),

izomere 2, 3 in 4

N-etil-1 -(2, 3 ali 4-metoksifenil) propan-2-amin

C12H19NO

Mr = 193,28

101. metilamfetamin (MA), izomere 2,

3 in 4

1-(2, 3 ali 4-metilfenil) propan-2-amin

C10H15N

Mr = 149,24

102. (2-aminopropil)benzofuran

(APB), izomere 4, 5 in 6

1-benzofuran-4, 5 ali 6-ilpropan-2-amin

C11H13NO

Mr = 175,23

103. metiopropamin (MPA) N-metil-1-(tiofen-2-il)propan-2-amin

C18H13NS

Mr = 155,26

104. 2C-E 2,5-dimetoksi-4-etilfenetilamin

C12H19NO2

Mr = 209,29

105. 25I-NBOMe 4-jodo-2,5-dimetoksi-N-(2-

metoksibenzil)fenetilamin

C18H22INO3

Mr = 427,28

106. 25C-NBOMe 4-kloro-2,5-dimetoksi-N-(2-

metoksibenzil)fenetilamin

C18H22ClNO3

Mr = 335,83

107. Alfa-metiltriptamin (AMT) 2-(1H-indol-3-il)-1-metil-etilamin

C11H14N2

Mr = 174,24

108. 5-MeO-MiPT 5-metoksi-N-metil-N-izopropiltriptamin

C15H23N2O

Mr = 246,35

109. klorofenilpiperazin (CPP),

izomere 2, 3 in 4

1-(2, 3 ali 4-klorofenil)piperazin

C10H13ClN2

Mr = 196,67

110. fluorofenilpiperazin (FPP),

izomere 2, 3 in 4

1-(2, 3 ali 4-fluorofenil)piperazin

C10H13FN2

Mr = 180,22

111. metilbenzilpiperazin (MBZP) 1-benzil-4-metilpiperazin

C12H18N2

Mr = 190,29

112. trifluorometilfenilpiperazin

(TFMPP), izomere 2, 3 in 4

1-[2, 3 ali 4-(trifluorometil)fenil] piperazin

C11H13F3N2

Mr = 230,23

113. metoksetamin 2-(3-metoksifenil)-2-(etilamino)cikloheksanon

C15H21NO2

Mr = 247,33

".

Zaporedne številke prepovedanih drog skupin II. in III. se ustrezno preštevilčijo.

 

https://e-uprava.gov.si/e-uprava/pridobiDatoteko.euprava?datoteka_id=130598

Link to comment

Po eni strani uredu... po drugi strani bo pa kmalu še slabše z uvozom šebolj absurdnih legalnih snovi.

Bravo¨! :)

 

Po keri starni pa je to vredu? WOD ni bila nikoli učinkovita in nikoli ne bo.

Tko kot si napisu, bodo trg kmalu preplavile druge PAS. Tko je blo in bo odkar obstajajo PAS.

Denar, ki ga porabjo za WOD, naj raje usmerijo v izobraževanje!

Link to comment
  • 2 weeks later...

Po keri starni pa je to vredu? WOD ni bila nikoli učinkovita in nikoli ne bo.

Tko kot si napisu, bodo trg kmalu preplavile druge PAS. Tko je blo in bo odkar obstajajo PAS.

Denar, ki ga porabjo za WOD, naj raje usmerijo v izobraževanje!

 

:that:

 

Jasno. Pričakujemo lahko samo še bolj bizarne zvarke...

 

Mislim, prepovedali so NBOMe ... :D 'cmon, že to, da greš o NBOMe pisati zakon je enough lols in its self...

Edited by watcher
Link to comment

Problem je ker je posplošeno vse in se vseh teh 50 enači med sabo. Recimo JWH-18 je imel mnogo študij opravljenih medtem ko kakšni CPji...

Uglavnem marsikateri beta-keton zna povzročiti self-administration, se zavedam da je v veliki meri to odvisno tudi od posameznika pa vendar.

Z 25I-NBOME je bilo ogromno problemov in smrtnih žrtev po svetu ko se je ljudem čisto odpelalo. Še v sloveniji se je to dogajalo.

 

Mi je pa zanimo se mi zdi da mi to samo podpišemo niti negledamo kaj nam evropska unija pošlje... Npr.

2C-E je prepovedan že nekaj časa ker je izomer DOMa; prav tako 3-mmc od leta 2011 ker je izomer mefedrona.

Ne razumem zakaj so ju sedaj dali posebej gor.

Link to comment

Z 25I-NBOME je bilo ogromno problemov in smrtnih žrtev po svetu ko se je ljudem čisto odpelalo. Še v sloveniji se je to dogajalo.

 

Ampak to ni argument, zakaj bi bilo nekaj potrebno prepovedat.... Pa navmo zdej spet o alkoholu, ker je itak jasno.

 

Stvar je pa takšna, bolj kot je družba represivna kar se tiče drog, z bolj odpaljenimi stvarmi, se ga začno njeni člani pribijat. To je imo ker en tak psevdozakon. Poglejte ameriko - zakaj pri nas ni meth epidemica?? Če lohk meth navarijo ameriški kolibariji, bi ga lahko tudi mi?

 

Ko pa zmanjka vsega tega, bo pa začel folk varit karkoli bo možno - od ruskih krokodilov dalje.... Me zanima s čim se ga švasajo v Severni Koreji? Recimo, začasa juge, ko pri nas ni bilo toliko drog, so pankiči vohal bencin, pa neko posebno sorto lepila... Ok, i'll take debilkokapljice over that anytime.

Edited by watcher
Link to comment
  • 2 weeks later...
  • 3 weeks later...

Prepoved se pozna :) Vendorji se držijo regulacij in ne pošiljajo več stvari v slo.

Se mi pa zdi da bo pri euforiantih problem saj so "tadobre" prepovedali ostali pa so samo še sumljivi nadomestki ( npr. Pentedrone). ki pa delajo štalo z srcem itd.

Glede "novih" analogov Lsdja pa priporočam ogled teme: LSB pivniki pozor!

Za izdelavo teh so potrebni izjemno zajebani prekuruzorji, ki so večinoma prepovedani + izjemno znanje + sam končni produkt je z analog actom večinoma drugje prepovedan. Tako da je za prodajalca takih stvari ogromen rizik da skladišči to. Seveda so izjeme :)

Do zdaj se je čisto vedno izkazalo da so LSD analogi prek spleta lari fari :)

 

:)

Edited by uncle_bud
Link to comment
  • 1 month later...

>Vendorji se držijo regulacij in ne pošiljajo več stvari v slo.

ravno gledam enega dobrega EU vendorja, ki pošlje MXE/AMT/... v slo in pač piše da kupec sam odgovarja za zakone v svoji državi.... stvar pa pride v normalni kuverti iz druge eu države, pomoje moraš met kr nesrečo, da te dobijo

 

za LSB ne vem, sta pa AL-LAD in LSZ zihr the real deal (baje jih proizvaja nek znan eu laboratorij, ki ima licenco tudi za proizvodnjo lsdja v raziskovalne namene) in naj bi tudi odkrili nov postopek za sintezo AL-LADA, ki uporablja samo legalne prekurzorje in ne proizvede nič LSDja kot stranski produkt... zato se pa je razširil ravno sedaj.. (oziroma so čakali na prepoved nbomejev)

pa hecno, da niso prepovedali tudi 25b-nbome

itak pa obstajajo še nbohji, nbfji in bog ve še kaj

kot nadomestek 2cjev prihajajo tudi bk-2cji, zaenkrat samo bk-2c-b, sem pa govoril z enim vendorjem in so v planu tud vsaj še bk-2c-c in -i... mogoče tudi -d, -e, -p in ostali

 

kako pa je z legalnostjo (m)apbjev v slo?

Link to comment

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Privacy Policy.