Zakonodaja v Veliki Britaniji


Velika Britanija se, kljub enotni nacionalni strategiji, različno loteva problematike na področju uporabe prepovedanih drog – izstopa predvsem Škotska, sledi ji Irska, ki za razliko od Anglije, ki je usmerjena predvsem v policijsko represijo, razmišljata o odprtju varne sobe za drogiranje, Škotska pa tudi o možnosti heroina na recept.


Nacionalna strategija v Veliki Britaniji zasleduje predvsem dva cilja: 1. zmanjšanje uporabe prepovedanih drog in 2. povečanje števila ozdravljenih odvisnikov in odvisnic od prepovedanih drog, kar poskušajo doseči na tri načine: 1. zmanjševanje povpraševanja, 2. omejevanje dobave z drogo in 3. omogočanje različnih oblik zdravljenja.

The Misuse od Drugs Act 1971 je glavni zakon, ki ureja nadzor nad drogami v Veliki Britaniji. Osrednji poudarek nacionalne strategije je preventiva, ki se osredotoča predvsem na preventivo v zgodnjih letih, družinsko podporo in v izobraževanje. V zadnjih letih se na področju preventive ne osredotočajo več specifično na zasvojenosti od drog, temveč v krepitev splošne odpornosti do različnih oblik tveganega vedenja, med katere vključujejo tudi uporabo drog. Osredotočajo se predvsem na ustvarjanje okolij, v katerih se poskuša doseči, da so se ljudje, ki se nikoli niso drogirali, sposobni vzdržati pritiska in da se tistim, ki se drogirajo, olajšajo pogoji, da se v prihodnosti morebiti odločijo za zdravljenje.

 

Preventiva

 

Preventiva na področju drog je del nacionalnega kurikula; večina šol pokriva izobraževanja v povezavi z drogami in svetovanja glede soočenja z incidenti, povezanimi z drogo. Prioriteta na področju preventive je zgodnje odkrivanje skupin oziroma tipov mladostnikov in družin, ki so bolj dovzetni za razvoj zasvojenosti in v zagotavljanju ustrezne intervencije, ki jo izvajajo s Programi problematičnih družin (Troubled Families programme). Intervencije zajemajo osvajanje veščin starševstva, izobraževanje v povezavi z drogami za otroke, podpora družini, da ostanejo skupaj, krepitev sorodstvene podpore ter po potrebi tudi intenzivne intervencije. Naslednji pomemben element selektivne preventive je delo z ranljivimi mladimi, kot so mladi prestopniki, brezdomni otroci in mladostniki, pripadniki etničnih, spolnih in seksualnih manjšin, mladostniki, katerih starši so (bivši) uporabniki drog in podobno. V Angliji v ta namen deluje Talk to Frank, na Škotskem Know the Score, v Walesu pa DAN 24/7.

 

Zmanjševanje škode

 

Struktura in organizacija zmanjševanja škode je v Veliki Britanija kompleksna; njeno financiranje poteka preko lokalne oblasti in specializiranih programov zdravljenja, občasno tudi preko sorodnih storitev, kot je na primer klinika za spolno zdravje in klinike za cepljenje proti virusom. Na tem področju prevladujejo naslednje aktivnosti: informiranje o tveganjih, povezanih z uporabo drog; informacije o varnejšem injiciranju in varnejši spolnosti; izmenjava sterilnega pribora za injiciranje; svetovanje glede okužb s hivom in hepatitisom ter brezplačno testiranje. Škotska, Wales in Irska so vključeni v Nalokson program, ki omogoča uporabo naloksona – zdravila, ki izniči učinke opioidov – v javnih prostorih, kot so na primer hostli, in v domačem okolju oseb, ki so najbolj podvržene tveganju predoziranja z opiati.  

 

Zdravljenje

 

Koordinacija in integracija s pomočjo široke palete ponudb raznolikih storitev na področju zdravljenja zasvojenosti so se po ocenah Velike Britanije izkazali kot izredno učinkoviti. Na področju zdravljenja prevladujejo komune, individualne psihosocialne intervencije, osredotočene na okrevanje po zdravljenju, bolnišnično zdravljenje, dnevni centri, celodnevno zdravljenje v stanovanjskih skupinah in podpora pri rehabilitaciji.

Tekoči metadon je najpogostejša oblika zdravljenja v Veliki Britaniji, čeprav je buprenorfin na voljo že od leta 1999. Na voljo sta tudi metadon za injiciranje in diamorfin, vendar se redko uporabljata.

 

 

Kazenske določbe

 

Kot smo že omenili, je The Misuse od Drugs Act 1971 glavni zakon, ki ureja nadzor nad drogami v Veliki Britaniji in deli droge v tri kategorije oziroma razrede (A, B in C). Konzumiranje drog samo po sebi ni kaznivo dejanje, je pa kaznivo njihovo posedovanje. V Veliki Britaniji prav tako razlikujejo med posedovanjem za lastno uporabo in med posedovanjem z namenom nadaljnje preprodaje.

V Veliki Britaniji te lahko doleti denarna ali zaporna kazen, če kupiš, poseduješ, izdeluješ ali prodajaš droge ali psihoaktivne snovi. Višina in vrsta kazni je odvisna od vrste in količine droge ter od tega, če preprodajaš ali prideluješ drogo. 

 

Razred

Droga

Posedovanje

Preprodaja in izdelava

A

Kokain, ekstazi/MDMA, heroin, LSD, magične gobice, metadon, metamfetamin

Do 7 let zaporne kazni, denarna kazen ali oboje

Dosmrtna zaporna kazen, denarna kazen ali oboje

B

Amfetamin, barbiturati, kanabis, kodein, ketamin, sintetični kanabinoidi

Do 5 let zaporne kazni, denarna kazen ali oboje

Do 14 let zaporne kazni, denarna kazen ali oboje

C

Anabolični steroidi, benzodiazepini, GHB, GBL, khat

Do 2 leti zaporne kazni, denarna kazen ali oboje

Do 14 let zaporne kazni, denarna kazen ali oboje

 

Za posedovanje nedovoljenih substanc je oseba obtožena, ne glede na to, ali je droga last te osebe ali ne. Če je oseba mlajša od 18 let, ima policija dovoljenje, da obvesti starše ali zakonitega skrbnika. Kazen je odvisna od razreda in količine droge, kje so droge zasačili, osebne zgodovine (prejšnje kazni ali prekrški) in drugih osebnih okoliščin. Deljenje droge z drugimi se smatra kot omogočanje drogiranja drugim oziroma kot oskrbovanje z drogo.

Kljub zgoraj predstavljeni razpredelnici, pa lahko za posedovanju marihuane dobite samo opomin ali 90 funtov denarne kazni, za posedovanje khat-a pa 60 funtov. Vendar pa je, v primeru, da te zasačijo pri posedovanju khat-a več kot dvakrat, zagrožena maksimalna kazen do dve leti zapora.

 

Dizajnerske droge oziroma t.i. legal highs

»Legal highs« so nove psihoaktivne substance (NPS), ki so po svojem delovanju podobne klasičnim drogam, vendar pa se zaradi spremenjene kemijske strukture izognejo zakonski prepovedi. Prodajajo se v obliki praška, tablet, kapsul, v tekoči obliki ali kot zeliščna zmes za kajenje. Pogosto se ne morejo prodajati kot živila, zato se prodajajo kot rastlinska hrana, kopalne soli ali kadila.

V Veliki Britaniji je od maja 2016 proizvodnja, distribucija, prodaja in dobava NPS-jev kaznivo dejanje, ki se kaznuje z zaporno kaznijo do 7 let. Posedovanje psihoaktivnih snovi ni kaznivo dejanje, razen v zavodih (zapori ali centri za mladoletne storilce kaznivih dejanj). V republiki Irski se za kaznivo dejanje smatra tudi oglaševanje prodaje novih psihoaktivnih snovi.

 

Velika Britanija v številkah

 

Po podatkih European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction iz leta 2017 se je uporaba drog v Veliki Britaniji v zadnjih desetih letih zmanjšala. Prevladuje uporaba kanabisa, med stimulanti prevladuje kokain, nato sledita MDMA in ekstazi. Na splošno so uporabniki in uporabnice MDMA-ja mlajši kot uporabniki in uporabnice kokaina in amfetamina. Kanabis konzumira 7, 2% žensk in 15, 5 % moških; kokain 2,2% žensk in 5,8% moških; MDMA 1,7% žensk in 4,6% moških; amfetamin pa 0,6% žensk in 1,3% moških.

Kar se tiče uporabe novih psihoaktivnih snovi, je uporaba le-teh med splošno populacijo in glede na ostale tradicionalne droge, občutno nižja – z izjemo mefedrona, ki je edini NPS stimulans, ki se je razširil med splošno populacijo. Opioidi, še posebej heroin, pa še vedno ostajajo največji povzročitelji zdravstvenih in socialnih težav, ki nastanejo zaradi uporabe drog.

 

Posebnosti

 

V Veliki Britaniji se razmere na področju drog razlikujejo; medtem ko se v Angliji soočajo s problemom, ki so ga poimenovali »symbolic policing« in se nanaša na usmerjene policijske operacije v preprodajo na ulicah in v zapiranje »majhnih dilerjev«, katerih namen je ustvarjanje vtisa v javnosti, da se kriminalna dejanja aktivno razrešujejo in preprečujejo, na Škotskem razmišljajo o odprtju prve varne sobe ter o zdravljenju s heroinom. V osnovi se »symbolic policing« oziroma kar bi lahko prevedli v »simbolno opravljanje policijskega dela« osredotoča na ljudi, ki so vidno vpleteni v nelegalno preprodajo drog. Namesto, da se policijsko delo usmerja v razkrivanje preprodajalskih združb, se cilja na že tako marginalizirane uživalce in uživalke prepovedanih drog. Posledično so se začeli uporabniki in uporabnice drog ter majhni preprodajalci ukvarjati z alternativnimi oblikami kriminalnih dejanj, prav tako pa se povečalo število novih okužb s hivom in hepatitisom, povečujeta se pa tudi strah in paranoja. Tovrstna kriminalizacija tako sili intravenozne uporabnike in uporabnice v bolj tvegana okolja in vedenja in vplivajo na to, da se vse manj poslužujejo storitev zmanjševanja škode, kot je na primer izmenjava sterilnega pribora.

 

 

Varna soba in heroin na recept

 

Oktobra 2016 je veččlanski odbor – vključno z uradniki iz ministrstva za zdravje in policijo – potrdil odprtje prve varne sobe v Glasgowu. Objekt bi zajemal 12 separejev – ločenih prostorov, namenjeni injiciranju ter majhno sobo za inhaliranje. Na Škotskem razlikujejo med sobo za konzumiranje drog (ang. drug consumption room) in varno sobo za injiciranje (ang. safe/supervised injection facility); razlika je v tem, da prva vsebuje še prostor oziroma sobo za inhaliranje, medtem ko varna soba ponuja samo separeje za injiciranje. Pobuda za odprtje varne sobe za konzumiranje drog je nastala zaradi povečanega števila na novo okuženih odvisnikov in odvisnic s hivom. Po podatkih naj bi bilo 78 tovrstnih primerov, kar državo za njihovo vseživljenjsko zdravljenje stane 29.64 milijonov funtov. V letu 2017 je ta številka narastla na 90 na novo ugotovljenih okužb.

Na Škotskem prav tako poročajo o 157 smrtnih primerov, povezanih z uporabo prepovedanih drog, med katerimi je bilo 73 smrti povezanih z uporabo heroina ali morfina. Zdravljenje s heroinom bi tako zmanjšalo število smrtnih primerov, zmanjšalo bi se število kaznivih dejanj in prekrškov ter izboljšalo zdravstveno in socialno stanje odvisnic in odvisnikov. Zdravljenje s heroinom bi potekalo v specializiranih klinikah, kjer bi zdravniki s posebno licenco predpisovali diamorfin.

 

 

Na splošno, bi soba za konzumiranje drog in zdravljenje s heroinom vplivali na:

  • zmanjšanje okužb s hivom in hepatitisom
  • manjše število smrtnih primerov
  • zmanjšano število kaznivih dejanj in prekrškov
  • zmanjšanje števila odvrženih igel na javnih površinah
  • celostna obravnava odvisnic in odvisnikov

 

Kot kaže, se Velika Britanija osredotoča predvsem na preventivo in na zmanjšanje povpraševanja in ponudbe drog in ne toliko na zmanjševanje škode, na kar je v veliki meri vplivala epidemija aidsa. V tem času so namreč mnoge države – med njimi tudi Velika Britanija – postavile preprečevanje širjenje aidsa pred preprečevanje rabe drog. Vendar pa se države v Veliki Britaniji, kljub skupni nacionalni strategiji, poslužujejo različnih pristopov. V Angliji, na primer, se v veliki meri poslužujejo represivnih metod (preganjanje s strani policije), na Škotskem in Irskem pa načrtujejo uvedbo sobe za konzumiranje drog, na Škotskem pa tudi zdravljenja s heroinom.