Hrvaška zakonodaja

22. september 2014|Droge|Zakonodaja v tujini

Zbrani in prevedeni zakoni, ki urejajo področje drog v republiki Hrvaški.


Kazniva dejanja in prekrške povezane z uporabo drog na Hrvaškem ureja novi kazenski zakonik (NN 125/11, 144/12), ki je stopil v veljavo 1. januarja 2013. V njem so poleg ostalega spremenjene odredbe vezane na kazniva dejanja zlorabe drog in predelane določbe v zvezi z izvajanjem ukrepov za zdravljenje odvisnosti.

 

Zakonik je v dveh fazah (v letih 2011 in 2012) pripravila delovna skupina ministrstva za pravosodje. Kazenski zakonik  sprejet v novembru 2011 (NN125/11) je prejšnji 173. člen razdelil na dva dela (190. in 191. člen). Prvi inkriminira posedovanje, proizvodnjo in trgovanje z drogami, drugi pa omogočanje uporabe drog. Sankcija za posedovanje drog je bila zmanjšana iz 1 leta na 6 mesecev zaporne kazni.

 

Od 1. januarja 2013 se posedovanje drog za osebno uporabo v Republiki Hrvaški obravnava kot  prekršek. Količina za osebno uporabo ni zakonsko določena, temveč se določi po mnenju tožilca in sodnika, od primera do primera. Zakon predpisuje denarno kazen v višini od 5.000 do 20.000 kun (650 – 2.600 €).

 

Nekatere spremembe so bile narejene kot varnostni ukrep obveznega zdravljenja odvisnosti, ki ga lahko naloži sodišče za vse vrste zasvojenosti v primeru tveganja, da oseba v prihodnosti glede na njeno odvisnost stori hudo kaznivo dejanje. Poleg pogojne kazni, pogojnega odpusta in družbeno koristnih del lahko sodišče izreče zdravljenje ali nadaljevanje zdravljenja odvisnosti od alkohola, drog ter drugih vrst odvisnosti.

 

Uvaja se tudi niz okoliščin izvršenega kaznivega dejanja (prodaja na določenih mestih,  uporaba otrok za preprodajo, omogočanje kaznivega dejanja s strani uradne osebe) in strožje kaznovanje organizatorjev preprodajalske mreže, ki jim je mogoče izreči dolgotrajno zaporno kazen v primeru, da je kaznivo dejanje storjeno v sklopu organizirane kriminalne združbe.  Prav tako se po novem za dodatno okoliščino šteje, če je kaznivo dejanje storjeno v  izobraževalni, prevzogojni ali kazenski ustanovi ali v njeni neposredni bližini oziroma, če dejanje stori javni uslužbenec, duhovnik, zdravnik, socialni delavec , učitelj, vzgojitelj.

 

Seznam prepovedanih drog, psihotropnih snovi ter rastlin iz katerih je moč pridobiti drogo je na pregled v spodnjih povezavah:

 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_04_50_1175.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_01_2_12.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_02_19_394.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_01_10_258.html

 

---------------------------------------

Kazenski zakonik (NN 144/12)

 

 190. člen

 Nepoblaščeno posedovanje, proizvodnja in trgovanje z drogami ter prepovedanimi snovmi v športu

 

 

1)    Kdor nepooblaščeno poseduje snovi, katere so na seznamu prepovedanih drog, se kaznuje s kaznijo do 6 mesecev zapora.


2)    Kdor nepooblaščeno proizvaja, predeluje, uvaža ali izvaža snovi iz 1. stavka tega člena, se kaznuje s kaznijo do 3 let zapora.


3)    Kdor proizvaja, predeluje, prevaža, izvaža ali uvaža, kupuje ali poseduje snovi iz 1. stavka tega člena, katere so namenjene nepooblaščeni prodaji ali jih na kakršenkoli drug način daje na trg ali jih nepooblaščeno prodaja, posreduje pri prodaji ali nakupu oziroma kako drugače trži, se kaznuje s kaznijo od 1 do 10 let zapora.


4)    Kdor prodaja, nudi naprodaj ali sodeluje pri prodaji snovi iz 1. stavka tega člena otroku oziroma to počne v šoli ali drugi izobraževalni, vzgojni, kazenski ali športni ustanovi ali njeni neposredni bližini, ali kdor za dejanja iz tretjega stavka tega člena uporablja otroke oziroma to počne uradna oseba, se kaznuje s kaznijo od 3 do 15 let zapora.


5)    Kdor organizira mrežo preprodajalcev ali posrednikov, se kaznuje s kaznijo najmanj 3 let zapora.


6)    Kdor s kaznivim dejanjem iz 3., 4. ali 5. stavka tega člena povzroči smrt osebe, kateri je prodal snov ali kakorkoli sodeloval pri prodaji snovi iz 1. stavka tega člena,  se kaznuje s kaznijo najman 5 let zapora.


7)    Kdor proizvaja, kupuje, poseduje ali daje v uporabo opremo, material ali snovi, ki jih je mogoče uporabiti za izdelavo snovi iz 1. stavka tega člena, za katere se ve, da so namenjene njihovi nepooblaščeni proizvodnji, se kaznuje s kaznijo od 6 mesecev do 5 let zapora.


8)    Kot proizvodnja droge se smatra tudi vzgoja rastlin ali gob, iz katerih je moč pridobiti drogo.


9)    Snovi iz 1. stavka tega člena, snovi, ki jih je mogoče uporabiti za njihovo proizvodnjo, rastline, gobe ali deli rastlin ali gob, iz katerih je moč pridobiti snovi iz 1. stavka tega člena, sredstva za njihovo proizvodnjo ali predelavo, prevozna sredstva prirejena za skrivanje teh snovi in sredstva za njihovo uporabo, se odvzame.


10)    Storilca kaznivega dejanja iz 1., 2., 3., 4., 5. In 7. stavka tega člena, kateri je prostovoljno bistveno pripomogel pri odkrivanju dejanj iz tega člena, lahko sodišče oprosti kazni.
 

---------------------------------------

191. člen

 

Omogočanje uporabe drog

 

(1)    Kdor napelje drugega k uporabi snovi iz 1. stavka 190. člena tega zakona ali mu jih posreduje, da jih uporablja on ali kdo drug, ali kdor da na razpolago prostore za njihovo uporabo, ali mu na drugi način omogoči njihovo uporabo, se kaznuje z zaporom od šest mesecev do pet let zapora.
 


(2)    Če je kaznivo dejanje iz 1. stavka tega člena storjeno proti otroku ali osebi s težjo duševno motnjo ali v šoli ali na drugem mestu, ki je namenjeno izobraževanju, vzgoji, športu ali društveni aktivnosti za otroke ali v njegovi neposredni bližini ali v kazenski ustanovi, proti več osebam ali če dejanje iz prvega stavka tega člena stori javni uslužbenec, zdravstveni delavec, socialni delavec, učitelj, vzgojitelj ali trener in pri tem izkorišča svoj položaj, se kaznuje z zaporom od enega do deset let.(3)    Kdor s kaznivim dejanjem iz 1. in 2.  stavka tega člena povzroči smrt osebe, kateri je dal snov iz 1. stavka tega člena, se kaznuje z zaporom od treh do petnjast let.
 


(4)    Snovi iz 1. stavka tega člena in sredstva za njihovo proizvodnjo in uporabo se odvzamejo.


(5)    Storilca kaznivega dejanja iz 1. in 2. stavka tega člena, kateri je prostovoljno bistveno pripomogel pri odkrivanju dejanj iz 190. in 191. člena tega zakona, lahko sodišče oprosti kazni.

 

---------------------------------------

Potrudili smo se, da je člen preveden čim bolj verodostojno in razumljivo, prevod ni lekturiran in strokovno recenziran.

Originalno besedilo Kazenskeg zakonika: NN 125/11

( http://hidra.srce.hr/arhiva/263/78004/narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_125_2498.html )

in 144/12

(http://hidra.srce.hr/arhiva/263/96343/narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_12_144_3076.html)

 Več informacij: http://www.uredzadroge.hr/